1997 Rauch, Friedrich, Sausgruber, Rupert, Smekal, Christian. 1997. Stadt-Umland-Kooperation im Raum Innsbruck und Umgebung. Amt der Tiroler Landesregierung. (Details)