2006 Kummer, Sebastian, Grün, Oskar, Jammernegg, Werner. 2006. Beschaffung, Lagerung, Produktion. Beschaffung, Lagerung, Produktion. Kummer, Jammernegg, Grün. Wien: Facultas. (Details)
  Groschopf, Wolfram, Jonasch, Martin, Poiger, Martin. 2006. Beschaffung, Logistik, Produktion - Übungsbeispiele. Wien: -. (Details)