fallback portrait photo

Angelika Masurova

Dr. Angelika Masurova
Telephone:
+43 1 31336 5329
Email:
Contact information and photo taken from and editable at WU Directory.

CV

since 2002
Senior Scientist

Researcher Identifier

    No researcher identifier found.

Awards and Honors

No awards found.

Classifications

Expertise

  • translation

Activities

No activities found.

Publications

Journal article

2017 Masurova, Angelika. 2017. Rakúska úprava zodpovednosti za vady pri kúpnej zmluve – možná inšpirácia pre slovenského zákonodarcu de lege ferenda? Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 36 (2), 188-203. (Details)
2015 Masurova, Angelika. 2015. Osobitné majetkovo-právne nároky minoritných akcionárov pri cezhraničných zlúčeniach a splynutiach podľa slovenského práva (Besondere vermögensrechtliche Ansprüche der Minderheitsaktionäre bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach slowakischem Recht), zusammen mit Mária Patakyová. Právny obzor , 365-380. (Details)
  Masurova, Angelika. 2015. Slowakei: Besondere vermögensrechtliche Ansprüche der Minderheitsaktionäre bei grenzüberschreitender Verschmelzung, zusammen mit Mária Patakyová. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung , 83-90. (Details)
  Masurova, Angelika. 2015. Štátna kontrola v procesoch cezhraničného zlúčenia a splynutia podľa slovenského práva (Staatliche Kontrolle bei grenzüberschreitenden Verschmelzungsprozessen nach slowakischem Recht), zusammen mit Mária Patakyová. Časopis pro právní vědu a praxi , 33-38. (Details)
2012 Masurova, Angelika. 2012. Aktionärsschutz im slowakischen Verschmelzungsrecht. WiRO Wirtschaft und Recht in Osteuropa , 257-264. (Details)
2007 Masurova, Angelika. 2007. Verschmelzungsvertrag und Verschmelzungsbeschluss im slowakischen Aktienrecht, zusammen mit Perer Doralt. eastlex , 173-177. (Details)

Chapter in edited volume

2018 Masurova, Angelika. 2018. Aktívna legitimácia akcionára pri podaní návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. In: Bratislavské právnické fórum 2018 : vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva, Hrsg. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta, 139-147. Bratislava: Právnická fakulta UK. (Details)
  Masurova, Angelika. 2018. Einschränkung der Kontrolle des Schuldners in der Restrukturierung durch den Verwalter und durch das Gericht im slowakischen Recht . In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen, Hrsg. Martin Winner, Romana Cierpial-Magnor, 109-127. Wien: Facultas,wuv/Nomos Verlag. (Details)
  Masurova, Angelika. 2018. Osobitné ustanovenia o akciách jednoduchej spoločnosti na akcie. In: Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky, Hrsg. Trnavská univerzita v Trnave. Právnická fakulta. Katedra občianskeho a obchodného práva. Trnava , 105-119. Trnava: Trnava : Právnická fakulta. (Details)
  Masurova, Angelika. 2018. Voraussetzungen für die Genehmigung und Wirksamkeit des Restrukturierungsplans im slowakischen Recht. In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen, Hrsg. Martin Winner, Romana Cierpial-Magnor, 129-153. Wien: Facultas,wuv/Nomos Verlag. (Details)
  Masurova, Angelika. 2018. Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a reštrukturalizácii . In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018, Hrsg. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta, 169-181. Bratislava: Právnická fakulta UK. (Details)
2017 Masurova, Angelika. 2017. Die neuen Kapitalerhaltungsvorchriften und sonstige neue Gläubigerschutzvorschriften im slowakischen Handels- und Insolvenzrecht. In: Arbeitsrecht, Insolvenzrecht, Kreditsicherheiten : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen, Hrsg. Martin Winner, Romana Cierpial-Magnor, 125-140. Wien: Facultas,wuv/Nomos Verlag. (Details)
  Masurova, Angelika. 2017. Obchodný register v kontexte nového Civilného mimosporového poriadku. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017, Hrsg. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta, 334-340. Bratislava: Právnická fakulta UK. (Details)
  Masurova, Angelika. 2017. Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve pri jednoduchej spoločnosti na akcie. In: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií, Hrsg. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 62-93. Olomouc: Iuridicum Olomoucense. (Details)
2016 Masurova, Angelika, Patakyová, Mária. 2016. Ausgewählte Fragen des Minderheitenschutzes bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach slowakischen Recht . In: Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität, Hrsg. Christoph Teichmann, Krzysztof Oplustil, 123-138. Wien: Facultas,wuv/Nomos Verlag. (Details)
  Masurova, Angelika. 2016. Kreditsicherheiten in der Insolvenz. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger nach slowakischem Recht. In: Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa, Hrsg. Winner/Cierpial-Magnor, 455-577. Wien: Facultas,wuv/Nomos Verlag. (Details)
  Masurova, Angelika. 2016. Nárok minoritných akcionárov na primerané peňažné protiplnenie pri zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností podľa slovenského práva. In: Bratislavské právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ, Hrsg. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta, 20-24. Bratislava: Právnická fakulta UK. (Details)
2013 Masurova, Angelika. 2013. Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft im Konzern im slowakischen Recht. In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa, Hrsg. Martin Winner, 527-586. Wien: Facultas,wuv/Nomos Verlag. (Details)
  Masurova, Angelika. 2013. Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft im Konzern im tschechischen Recht, zusammen mit Alena Pokorná. In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa, Hrsg. Martin Winner, 587-698. Wien: Facultas,wuv/Nomos Verlag. (Details)
2010 Masurova, Angelika. 2010. Schutz der Minderheitsaktionäre in der Slowakei. In: Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa, Hrsg. Bachner/Doralt/Winner, 581-681. Wien: Facultas,wuv/Nomos Verlag. (Details)
2005 Masurova, Angelika. 2005. Vorstandshaftung im slowakischen Recht. In: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern, Hrsg. Susanne Kalss, 815-852. Wien: Linde. (Details)

Contribution in legal commentary

2016 Masurova, Angelika. Forthcoming. Kommentar zu §§ 218-220a ObZ (zusammen mit Mária Patakyová). In Obchodný zákonník. Komentár (Handelsgesetzbuch. Kommentar). Hrsg. Mária Patakyová, 842-941. Bratislava: Beck. (Details)
2012 Masurova, Angelika. 2012. Kommentar zu §§ 218-220a ObZ (zusammen mit Mária Patakyová). In Obchodný zákonník. Komentár (Handelsgesetzbuch. Kommentar). Hrsg. Mária Patakyová, 854-964. Bratislava: Beck. (Details)

Working/discussion paper, preprint

2007 Masurova, Angelika. 2007. Einführung in das slowakische Aktienrecht I., zusammen mit Peter Doralt und Lucia Žitňanská. (Details)
  Masurova, Angelika. 2007. Einführung in das slowakische Aktienrecht II., zusammen mit Peter Doralt und Mária Patakyová. (Details)

Projects

2020
Foreign Direct Investment in CEE: Legal Measures to Protect National Interests (2020-2021) (Details)
Foreign Direct Investment in CEE: Legal Measures to Protect National Interests (2020-2020) (Details)
2019
WURGM (2019-2019) (Details)
2016
Securities and Insolvency in selected CEE countries in the Light of the European Capital Markets Union (2016-2017) (Details)
2013
Securities in Insolvency Proceedings in CEE (2013-2016) (Details)
2011
Liability Risks for Parent Companies in CEE (2011-2013) (Details)
2005
Protection of Minorities in Joint-Stock Companies in CEE (2005-2010) (Details)